ایمیل جهت نام کاربری و همچنین ارتباط موثر با شما کاربرد دارد / نام یا عنوان معرف شما در پنل کاربری است اطلاعات بیشتر
جهت فعالسازی استفاده شده و جای دیگری نمایش داده نمی شود اطلاعات بیشتر